ข่าวเด่น..ประเด็นร้อน

โดยหลักการการกระทำความผิดทางอาญานั้นจะต้องมีการกระทำ และจะต้องมีเจตนา เล็งเห็นผลของการกระทำนั้น แต่ในบทบัญญัติมาตรา ๗ ทวิ วรรคสาม[1] แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ กลับบัญญัติให้เด็กซึ่งเกิดในประเทศไทยที่ไม่ได้สัญชาติไทย ตั้งแต่เกิดถูกนับว่าเป็นผู้กระทำผิดอาญาตามกฎหมายคนเข้าเมืองทันที นั้นหมายความว่าหากเด็กที่เกิดมาหากไม่ใช่คนสัญชาติไทย หรือพ่อแม่มีสิทธิอาศัยถาวรในประเทศไทยแล้ว เด็กสามารถถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายคนเข้าเมืองได้ทันทีเช่นกัน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเด็กเกิดมาก็มีความผิดติดตัวของเด็ก โดยที่เด็กไม่มีได้ทำผิดอะไรเลย ถ้าจะมองลึกลงไป ร่างกฏกระทรวงนี้ ขัดกับหลักของสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน

ในขอบแดนประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและพม่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีหมูบ้าน
จำนวนมากที่ยากต่อการเข้าถึง หลายชุมชนสามารถเดินทางไปยังที่ทำการอำเภอไม่ไกลมาก แต่ยังมีหลายชุมชนต้องใช้เวลาเดินทาง
มากกว่า 8-10 ชั่วโมง เพื่อไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานชายการต่างๆ ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าขั้นตอนในการยื่นคำร้อง คำขอ
ต่างๆเพื่อขอพิสูจน์สถานะภาพบุคคลนั้น มีกระบวนการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน ต้องเดินทางไปมาระหว่างชุมชนและอำเภอนับครั้งไม่ถ้วน

Pages