"548 รายปฏิญาณตนเป็นคนสัญชาติไทย"

Primary tabs

ในปี 2560 รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้สถานะบุคคลเเก่บุตรของกลุ่มชนชาติพันธุ์ หรือบุตรของผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและเกิดในราชอาณาจักรไทย ได้สิทธิ์ขอมีสัญชาติไทยให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายสัญชาติไทย และเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถอนุมัติให้บุตรของคนไร้รัฐ หรือไร้สัญชาติ ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและมีบิดามารดาได้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันมาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 15 ปี ได้สิทธิ์ขอมีสัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง

ต่อมา เมื่อ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนเป็นคนสัญชาติไทย และมอบบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุตรของชนชาติพันธุ์ หรือบุตรของผู้ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ก่อนปี 2542 และมีคุณสมบัติเป็นคนสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดดังกล่าวข้างต้น จำนวน 548 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา และบางรายได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ กำลังจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเน้นย้ำให้ผู้ได้รับสัญชาติไทยครั้งนี้ ตั้งใจเล่าเรียนศึกษา และประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนศีลธรรมอันดีของสังคม เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติไทยต่อไป

ในการนี้ ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยได้กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์

ในโอกาสนี้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) จำนวน 6 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล คสบ. (the Legal Status Network Foundation - LSNF) , ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน (the Development Center for Children and Community Network - DCCN) , โครงการพัฒนาสิทธิ์ในสังคม (the Social Life Project - SLP) , มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย (Thailand Lahu Development Foundation - TLDF) , องค์กรยุติธรรมนานาชาติ (the International Justice Mission - IJM ) , และคริสตจักรภาคที่ 19 สภาคริสตจักรประเทศไทย (the 19th District of the Church of Christ in Thailand) ที่ได้มาร่วมงานกับเจ้าหน้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียน นักศึกษาเหล่านี้ ก็ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก

 

แหล่งข้อมูล  : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378569138/