เวทีสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่"เด็กกับความหวังการได้เป็นคนถูกกฎหมาย และได้สัญชาติไทย"

Primary tabs

เวทีสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่"เด็กกับความหวังการได้เป็นคนถูกกฎหมาย
และได้สัญชาติไทย" ตามมาตรา ๗ ทวิวรรคสอง และมาตรา ๗ ทวิวรรคสาม
แก้ไขเพิ่มเติมตามพรบ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่