เรื่องเล่า ว่าด้วย หนังสือรับรองการเกิด โดย มานะ งามเนตร

Primary tabs

 

สิ่งสำคัญที่ประชาคมโลกตกลงกันไว้อย่างหนึ่ง คือเมือมีเด็กเกิดมาแล้วทุกรัฐประเทศต้องทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรือมนุษย์ตนนั้นไว้ พร้อมทั้งตั้งชื่อ กำหนดสัญชาติให้ เพื่อจะได้เรียกขายกันได้ถูกต้องและทราบว่า บุคคลนี้เป็นใคร เป็นบุตรหลานของใคร นั้นก็คือ เอกสารแสดงการเกิด ของประเทศไทยเรียกว่า สูติบัตร หรือในภาษาอังกฤษทั่วโลกจะใช้คำว่า Birth Register
 
                เมื่อรัฐบันทึกชื่อ รายการบุคคลของแต่ละคนไว้แล้ว รัฐก็มีภาระที่จะออกเอกสารรับรองว่า บุคคลใดได้ถูกบันทึกไว้แล้ว และสามารถนำหลักฐานนั้นไปใช้สิทธิในสวัสดิการของรัฐ หรือแสดงตนควยคู่กับกรรมสิทธิ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน้าที่อื่นๆ จะได้ทราบและแยกประเภทได้ นอกจากนี้ เมื่อต้องมีการเดินทางไปยังประเทศอื่น ก็ยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ระบุการเป็นพลเมืองแต่ละประเทศ แต่ละ๓มิภาคได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ภาษาพูดเลย
 
                ใครที่ได้รับเอกสารก็คงสะดวกสบายไปตามกฎเกณท์ แต่ใครที่ยังไม่มีเอกสารแสดงการเกิด เวลาที่ผ่านมาในอดตี แม้ว่าจะไม่สามารถนำหวนกลับคืนมาได้ แต่ด้วยเหตุแห่งการบริการสาธารณะของรัฐที่ต้องรับผิดชอบชีวิตประชาชน อย่างหนึ่งก็คือ การออกเอกสารรับรองสิทธิในเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ผู้เกิดในประเทศไทยไม่มีเอกสารแสดงการเกิด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มีสถานะบุคคลตามกฎหมายอย่างไร ถ้ามีพยานหลักฐานว่าเกิดในประเทศไทยแล้ว กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฏร ที่แก้ไขเมื่อ พ.ศ. 2551 มาตรา 20/1และประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณท์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือ รับรองเกิดตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราชฏร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้สามารถยื่นคำร้อง เพื่อขอให้รายทะเบียนทุกแห่งรับคำร้องและพิจารณาพยานหลักฐานที่ผู้ยื่นคำรองนำมาอ้าง หากเชื่อได้ว่า เป็นผู้กำเกิดในอาณาจักรไทยจริง ก็ให้ออก “หนังสือรับรองการเกิด ทร.20/1” ให้
 
                แต่ถ้าไม่เชื่อ ก็ให้มีคำสั่งทางปกครอง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้สิทธิในการโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง โดยได้เรียบเรียงให้เรียนรู้เข้าใจง่ายๆ ด้วยวิธีการเล่าเรื่อง ประกอบภาษกฎหมายที่เข้าใจได้ไม่ยากนักซึ่งหวังว่า จะเป็นประโยชน์ หากท่านที่ศึกษาแล้ว พบว่ายังมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบจะขอบพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณท่านที่มีส่วนร่วมเผยแพร่หนังสือฉบับนี้ ด้วยจิตคารวะที่กรุณาสร้างความเข้าในร่วมกัน
 
มานะ งานเนตร