เก็บข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ บ้านนานา ต.เวียงผางคำ อ.แม่สาย