เก็บข้อมูลเด็กนักเรียน ร.ร.หล่ายฝาง (โร่สัม) ศูนย์การเรียนรู้บ้านเด่น