อย่ามองว่าไม่สำคัญ...ใบรับคำร้องสำคัญไฉน

Primary tabs

น้องนภาพร พร้อมกับเจ้าหน้าที่คลินิกกฎหมาย โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ SCPP เดินทางไปสำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาว  เพื่อติดต่อขอรับใบรับคำร้องหลังการยื่นคำร้อง ขอสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535  ซึ่งยื่นไปตั้งแต่ต้นปี 2557  ในขณะที่ยื่นทางสำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาวไม่ได้ออกใบรับคำร้องให้เจ้าตัวถือไว้เป็นหลักฐาน 

 

วันนี้ 21  เมษายน  2559  น้องนภาพร และเจ้าหน้าที่ ฯ ได้เข้าพบกับทางปลัดสำนักทะเบียนอำเภอเชียงดาว เพื่อขอให้ออกใบรับคำร้องการขอสัญชาติตามมาตรา 7 ทวิวรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535    จากการเข้าพบและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ๆรับผิดชอบ  วันนี้น้องได้หลักฐานการยื่นขอสัญชาติไทย ฯ นั้นคือ  “ใบรับคำร้อง”  ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานยืนยันการยื่นคำร้องและการติดตามคำร้องของตัวเองได้หลังจากนี้ 

กระดาษใบเล็ก ๆ ที่หลาย ๆ มองข้ามความสำคัญแต่นั้นคือหลักฐานชิ้นสำคัญสำหรับเธอเช่นกัน   เธอผู้เฝ้ารอการอนุมัติสัญชาติไทย  เพื่อเธอจะได้ไปต่อ  ได้สานฝันอนาคตด้านการศึกษาที่เธอชื่นชอบ

 

น้องนภาพรปัจจุบัน กำลังศึกษาที่ มหาลัยราชภัฏเชียงราย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิศวะกรรมโลจิสติก  ชั้นปี 3   และขณะนี้น้องกำลังจะสมัครเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท   ด้านโลจิสติก ที่ประเทศจีน   แต่ ณ เวลานี้ยังติดปัญหาเรื่องสถานะบุคคล  เพราะเขาระบุชัดเจนว่าผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็น “บุคคลที่มีสัญชาติไทย” ความหวังของ นภาพร คือการได้เป็นพลเมืองของรัฐไทย  เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์   เพื่อที่เธอจะได้สานฝันด้านการศึกษาและนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า  

 

   

เขียนบทความโดย อรกัญญา  สุขรัตน์ คลินิคกฏหมาย SCPP มูลนิธิกระจกเงา