อบรมควำมรู้ในกำรจัดเก็บข้อมูลข้อจริงเด็กไร้สัญชำติในโรงเรียน “กิจกรรมห้องเรียนเคลื่อนที่” ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 กรกฎำคม พ.ศ.2558 ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง