สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการปัญหาเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียน" จ.แม่ฮ่องสอน

 

นายก่อเกียรติ สอนสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพซอ พูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาการไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วยน้ำตา..."อยากให้สังคมมีความเข้าใจ เห็นใจเด็ก พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ขาดโอกาสอยู่แล้ว และยังต้องไร้สัญชาติอีก เปิดโอกาสให้พวกเขาได้รับการพัฒนา ได้เรียน ได้แข่งขันทักษะ ได้ทำงานตามที่ตัวเองหวังไว้ อย่าเอาความอคติเรื่องของการไร้สัญชาติมาปิดกั้นเด็กเลย..." การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการปัญหาเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียน" จ.แม่ฮ่องสอน นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานและบรรยาย พร้อมมอบบัตรประชาชน,หนังสือรับรองการเกิด เป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็กนักเรียน, มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.แม่ฮ่องสอน, ครูตชด.โรงเรียนบ้านปอหมื้อ,ครูจากโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหา และพี่มานะ งามเนตร์ จากสนง.สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาให้ความรู้กับคุณครู ผู้นำ และนักเรียน วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโพซอ ต.สาเหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
Tuesday, January 12, 2016