วีดีโอ การขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ ของผู้ไร้สัญชาติ