รายงานพิเศษ/ ครั้งแรก!แท็กซี่วีลแชร์ เพื่อคนพิการ-สูงวัย

Primary tabs

 
               จากสภาวะที่เร่งรีบของคนเมืองในปัจจุบันส่งผลต่อน้ำจิตน้ำใจคนเราที่นับวันจะน้อยลง หาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในกันและกันก็ยาก ไม่เฉพาะแต่กับคนดีมีกำลังวังชาครบถ้วน ผู้สูงอายุก็พลอยโดนไปด้วย หลายครั้งขึ้นรถราไม่มีใครลุกขึ้นให้นั่ง หรืออำนวยความสะดวก ซ้ำร้ายยังแอบหลับหน้าตาเฉยสำหรับคนพิการเรียกว่าแทบจะไม่ต้องออกจากบ้านไปไหน หากไม่มีผู้ช่วย ซึ่งต้องยอมรับว่าการเดินทางในบ้านเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการน้อยมากจนแทบจะไม่มีเลยจริงๆ จนทำให้คนกลุ่มนี้อดจะน้อยใจในโชคชะตาไม่ได้ แต่เมื่อชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปอย่างไรก็ตาม ล่าสุดกทม.ได้เห็นถึงปัญหาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุ จึงได้ผุดโครงการรถบริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุขึ้นมา
 
               ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า กทม.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีการดำเนินชีวิตที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีความสุขอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การบริหารจัดการเมืองบรรลุผลสำเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน นโยบายต่างๆ จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น
ในสังคม ด้วยเหตุนี้จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆเ พื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น โครงการติดตั้งลิฟต์บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอส การสร้างทางเดินและทางลาดสำหรับผู้พิการ การจัดช่องให้บริการพิเศษในการรับบริการจากสำนักงานเขต เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย
และรวดเร็วในการมารับบริการ
 
               สำหรับรถบริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ หรือแท็กซี่สำหรับผู้พิการ คือ รถบริการสาธารณะ ตามการเรียกใช้สำหรับผู้พิการและผู้สูง
อายุที่ต้องใช้รถเข็นในการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันกทม.มีจำนวนผู้ใช้รถเข็นประมาณ 64,000 คน (ผู้พิการ 16,000 คน และผู้สูงอายุ 48,000 คน)
โดยรถที่ให้บริการจะมีลักษณะเป็นรถตู้ ผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นสามารถขึ้น-ลง ทางด้านหลัง ซึ่งสามารถให้บริการผู้นั่งรถเข็น 2 คน และผู้ติดตาม
และเพื่อความสะดวกในอีกระดับ กทม.ได้จัดให้มี “โครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ” เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะที่จำเป็นในการเดินทางในเขตตัวเมือง เนื่องจากปัจจุบันต้องยอมรับว่าระบบขนส่งสาธารณะในกทม. ปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการเดินทางของ
ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็น (Wheelchair) กทม.จึงร่วมกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินโครงการรถบริการสำหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางด้วยรถเข็น (Wheelchair) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้เกิดความเท่าเทียม
กับคนทั่วไป ซึ่งจะเป็นรถตู้ พร้อมติดตั้งลิฟต์ที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุบริเวณด้านหลังรถ 
โดยให้สามารถเคลื่อนย้ายรถวีลแชร์ ขึ้น-ลงได้อย่างสะดวก ขณะเดียวกันจะใช้ระบบจีพีเอสควบคุมการเดินรถ โดยจะจัดรถเพื่อดำเนินการนำร่อง
จำนวน 10 คัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นี้ สำหรับพื้นที่จอดรถรับส่งผู้พิการและผู้สูงอายุดังกล่าวได้ประสานสำนักงานเขต ศูนย์การค้า เพื่อขอใช้พื้นที่
สำหรับจอดรถรับส่ง พร้อมกันนี้ กทม.ยังได้ขออนุญาตกรมการขนส่งทางบกในการเดินรถส่วนการซ่อมบำรุงรักษารถนั้นจะใช้โรงซ่อมบำรุงของรถโดย
สารด่วนพิเศษบีอาร์ที บริเวณถนนพระราม 3 และเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วรถบริการดังกล่าวจะใช้ก๊าซซีเอ็นจี เช่นเดียวกับรถบีอาร์ที เพื่อเป็น
การลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
               “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เราต้องให้ความสำคัญ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้พวกท่าน
ให้สามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะได้เป็นอย่างดี และเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ซึ่งจะมีผู้พิการจาก
ชาติต่างๆ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จะได้มีการพัฒนาศักยภาพโครงการให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยอนาคต
กรุงเทพมหานครอาจจะขยายเป็นรถบัสสำหรับผู้พิการต่อไป” ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าว
 
               สำหรับวิธีขอรับบริการรถแท็กซี่ผู้พิการและผู้สูงอายุนี้นั้น ขั้นตอนคือ ในส่วนการเรียกใช้บริการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ สามารถ
จองทางโทรศัพท์ล่วงหน้า 1วัน คิดค่าโดยสารตามระยะทางบวกค่าเรียกใช้บริการ โดยกทม.สนับสนุนค่าโดยสารครึ่งหนึ่ง โทร.ได้ที่หมายเลข 1555 
โดยให้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานีขนส่งฯ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม โรงพยาบาล ให้บริการ 18 ชั่วโมง คือตั้งแต่ 06.00-24.00 น. ซึ่งผู้พิการ
และผู้สูงอายุที่ใช้รถวีลแชร์สามารถลงทะเบียนเพื่อสิทธิในการขอบริการได้ที่ www.thanakom.co.th
 
               ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ที่มีบริการแท็กซี่วีลแชร์ อาทิ ออสเตรเลีย อเมริกา สิงคโปร์ อังกฤษ จีน เป็นต้น ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ในการจัด
บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชนทุกเพศทุกวัย อย่างเท่าเทียม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคน
เมืองสู่มาตรฐานสากลขณะที่เมื่อสอบถามกับผู้พิการที่ได้ทดลองใช้บริการ นายวันเสาร์ ไชยกุล กล่าวว่า ตนมองว่าโครงการนี้ต้องเป็นประโยชน์กับผู้
พิการและผู้สูงอายุอย่างแน่นอน และต้องชื่นชมกทม.ที่เอาใจใส่กับกลุ่มพวกตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการให้บริการรถสาธารณะ เพราะ
ต้องยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาพวกตนนั้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เรียกรถค่อนข้างยาก บางครั้งถูกปฏิเสธไม่รับคนพิการ ซึ่งอาจเป็นเพราะไม่รู้ว่า
จะให้บริการพวกตนอย่างไร
 
               รวมทั้งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ ผู้พิการที่เป็นผู้หญิงที่บางครั้งอาจไม่สะดวกและถูกคุกคามทางเพศจนไม่กล้าที่จะใช้บริการรถสาธารณะ 
จึงมั่นใจว่าหากโครงการนี้ทำอย่างจริงจังพวกตนก็จะมีทางเลือกและใช้บริการรถได้อย่างปลอดภัย “อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นมีจำนวนรถเพียง 10
คันนั้นดูจะน้อยไปเสียหน่อยเพราะอาจต้องรถคิวนาน ก็หวังว่าในอนาคตจะมีจำนวนเป็นหลักร้อย จึงหวังว่าในอนาคตจะมีโครงการดีๆ เช่นนี้ออกมาอีกเพราะถึงแม้พวกผมจะเป็นกลุ่มคนเล็กๆ แต่ก็ต้องการความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ต่างกับคนปกติเช่นกัน”
 
นารีนาฏ ภัยวิมุติ
 
 
ที่มาของข่าว http://www.siamrath.co.th/