มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง

 

1. ประวัติความเป็นมา 
 
          มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 โดยการผลักดันของอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นชื่อนายทาเคโอะ โตโยต้า และมีนายโกวิท ศุภมงคล ทนายความอาวุโส เป็นประธานคณะกรรมการ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในส่วนของประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูง พื้นที่ราบบางส่วนที่ขาดโอกาส ทั้งนี้มูลนิธิฯ ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไรใดทั้งสิ้น
 
2. วัตถุประสงค์
 
 1. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคคลหรือองค์กรชุมชน ซึ่งมีความพร้อมและตั้งใจที่จะทำงานพัฒนากับประชาชนบนที่สูง
 2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคคลหรือองค์กรชุมชน ซึ่งมีความพร้อมและตั้งใจที่จะทำงานพัฒนากับประชาชนบนที่สูง
 3. มุ่งส่งเสริมกระบวนการศึกษา, กระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนบนที่สูง โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
 4. ส่งเสริมความร่วมมือ และการประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กร พัฒนาภาคเอกชนและหน่วยงานในภาครัฐ
 5. ศึกษาและเผยแพร่ รณรงค์ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนบนที่สูงตามระบอบประชาธิปไตย
 6. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 
3. กิจกรรมของมูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง
 
 1. ทุนการศึกษา
            มูลนิธิฯ สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนโดยการจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อใน  ระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่าแต่ขาดทุนทรัพย์ และขาดผู้อุปการะ เช่น เด็กกำพร้า หรือพ่อแม่หย่าร้างกัน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายใหม่ให้การศึกษาฟรีถึง 12 ปี แต่ความเป็นจริงให้ฟรีเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า เช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าอาหารเป็นต้น
 2. บ้านพักสำหรับนักเรียน
           ปัจจุบันมูลนิธิฯ รับนักศึกษาพักอยู่ประจำ ทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าอาหาร ให้พักอยู่ฟรีส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง และต้องช่วยงานกิจกรรมต่างๆ ในมูลนิธิฯ 
 3. ค่ายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ์
           มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนชนชาวเขา จัดค่ายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เนื้อหาเน้นเรื่องการใช้ชีวิตในวัยเรียน และอยู่ร่วมกับสังคมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาของผู้เข้าร่วม
 4. ค่ายนักเรียนทุน
           ทุกปีมูลนิธิฯ จะจัดค่ายนักเรียนทุนเดือนตุลาคม สำหรับเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกจากมูลนิธิ
 
นายแสง แสงยาอรุณ
มือถือ : 081-7062092
อีเมล์: saengya_aruns@hotmail.com
โทร.053 717098
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.