มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

 

1. ประวัติความเป็นมา
 
          “มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา” เป็นองค์กรที่บุกเบิกงานพัฒนาในพื้นที่ต้นน้ำแม่จัน แม่สลอง ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของชุมชนต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เมื่อหมู่บ้านชาวเขารอบ ๆ ดอยแม่สลองยังไม่มีทางรถยนต์ มีแต่ทางเท้าเดินเข้าตามหมู่บ้านต่าง ๆศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนงานของ พชภ. ร่วมกับชุมชนชาวอาข่า ลาหู่(มูเซอ) ลีซู(ลีซอ) เย้า และจีนยูนนาน ในด้านการศึกษา การอนุรักษ์ดินน้ำป่า การส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรม การเกษตรยั่งยืน สุขภาพอนามัย และงานด้านสิทธิมุษยชน จนกระทั่งปัจจุบันขยายพื้นที่ทำงานสู่ชุมชนในวงกว้าง จึงได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น “มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา” ในปี พ.ศ. 2544 และดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน
 
2. วัตถุประสงค์
 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่นๆ
  2. ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์การต่าง ๆในการสนับสนุนให้เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้มากที่สุด
  3. ส่งเสริมให้ชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัตนธรรมอันดีงามของชุมชนโดยมีการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม
  4. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ
  5. สนับสนุนบุคคลที่เข้าไปทำงานกับชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ ด้วยความอุทิศตนและศรัทธา
  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่น ๆ
  7. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
  8. คุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมใช้สื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะโดยไม่ใช้สื่อสารมวลชนเพื่อแสวงหากำไรทางธุรกิจ

 

ติดต่อคลินิคกฏหมาย พชภ.
 
อีเมล์ : hadf_cr@hotmail.com
โทร.053 115696
เวลาทำการ จ-ศ 9.00 น.- 17.00 น.