ภาพรวมการจัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย. 56 ที่ แม่ริม