ปัญหาเจ้าหน้าที่อำเภอ..ปฏิเสธรับคำร้อง

Primary tabs

การติดตามและหนุนเสริมผู้ทรงสิทธิ ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง
ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธรับคำร้องโดยเจ้าหน้าที่อำเภอ
 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หมู่บ้านเด่น ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ปัญหาสถานการณ์เจ้าหน้าที่อำเภอ ปฏิเสธรับคำร้อง โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
 
1.เจ้าหน้าที่อำเภออ้างว่าปลัดหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรไม่อยู่ รับคำร้องไม่ได้
2.เจ้าหน้าที่อำเภอมีการเรียกพยานบุคคล เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักในการรับยื่นคำร้อง
  ขอลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) 
  พ.ศ.2551
3. ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเป็นพยานรับรอง อ้างว่าลูกบ้านไม่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ปกครอง ผู้ยื่นรายใดที่
   ผู้ใหญ่บ้านให้การรับรองนั้น ต้องมีผ่านประชาคมก่อนซึ่งเป็นมติเจ้าหน้าที่อำเภอกับกำนัน บ้าน
  ได้ตั้งขึ้น ส่วนรายที่มีการจ่ายเงินก็ให้การรับรอง
   ทันทีโดยไม่มีข้อแม้นใดๆ
4. เจ้าหน้าที่อำเภอให้ผู้ทรงสิทธิยื่นคำร้องใหม่เสมอๆ ทุกครั้งที่อำเภอโยกย้ายคนทำงาน
5. เจ้าหน้าที่อำเภอชอบอ้างว่าเอกสารหาย เช่น ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีการเรียกไป      
    ตรวจแล้วตรวจอีก โดยไม่มีหนังสือจากอำเภอส่งไป 
6. เจ้าหน้าที่อำเภอมีการเรียกรับผลประโยชน์โดยผ่านผู้ใหญ่บ้าน
7.เจ้าหน้าที่อำเภอมีการตรวจสอบเอกสารให้ แต่ไม่ยอมรับคำร้อง 
 
ที่มา : 
              สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาได้พาผู้ปกครองและเด็กไร้สัญชาติ จำนวน 6 ครอบครัว ยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ตามที่อำเภอได้แจ้งไว้ให้ผู้ประสบปัญหามายื่นคำร้อง ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียง 1 คน อีก 1 คน อ้างว่าไม่มาทำงานปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อำเภอพยายามดึงเวลาด้วยการรับเอกสารและตรวจสอบชาวบ้านรายที่มาติดต่อใหม่ ทำให้รายที่นัดหมายไว้ไม่สามารถลงรับคำร้องในคอมฯ ได้ พยานที่พามาส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย พยานทั้งสองนั่งรอพร้อมที่จะเซ็นรับรองปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามบ่ายเบี่ยงและเดินเข้าห้องน้ำบ่อยครั้ง ทำให้พยานที่พามาหลายคนกลับไปหมด พอจะรับคำร้องก็โทรตามผู้ใหญ่บ้านกลับมาอีกครั้งก็ไม่รับอีกดึงเวลาไปหลายครั้ง บางรายทำงานอยู่ต่างจังหวัดได้ยื่นคำร้องหลายครั้งแล้ว รอผู้ใหญ่บ้านมาเซ็นรับรองการลงรับคำร้องในคอมฯ เพียงอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ลงรับคำร้อง  ต่อมาเจ้าหน้าที่มูลนิธกระจกเงาจึงได้เข้าไปปรึกษาหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรขอให้รับคำร้องท่านก็บอกว่ารับให้ได้วันละ 5 คำร้อง แต่ทางเจ้าหน้าที่อำเภอก็ไม่รับสุดท้ายจึงได้ขอเข้าพบนายอำเภอ
 
            ขณะที่รออยู่หน้าห้องนายอำเภอนั้นนก็มีเจ้าหน้าที่มาเรียกแล้วพาไปห้องฝ่ายมั่นคง ปรากฏว่ามีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร หัวหน้าฝ่ายมั่นคง พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกจำนวน 4-5 คน นั่งเป็นวงกลม แล้วเชิญไปนั่ง นายอนิรุจน์ พิมพ์สราญ หัวหน้าฝ่ายมั่นคง กล่าวว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายคนโทรมาแจ้งว่าทางองค์กรบังคับให้มาวันนี้ ที่เรียกมาจึงหาทางออกร่วมกัน กึ่งพูดดีกึ่งข่มขู่ บอกว่าทางมูลนิธิเป็นนิติบุคคลหรือไม่มีหนังสือมอบอำนาจทำการแทน ที่ทางองค์กรมาชาวบ้านเขาติดต่อทางช่องทางไหน เห็นมั้ยคนต่างด้าวเหล่านี้ค้ายาเสพติดล่าสุดวันก่อนทางปลัดและกำนันจับยาได้เป็นแสนเม็ด  ทำไม่ใช่คนไทยที่แม้แต่ห้องส้วมก็ไม่มี ที่องค์กรมามีผลประโยชน์ร่วมหรือเปล่า กำนันจึงเสนอว่าจะประชาคมให้ชาวบ้านรับรองว่าผู้ยื่นมีถิ่นที่อยู่ชัดเจนในหมู่บ้านหรือไม่  ถ้ารับรองกำนันผู้ใหญ่บ้านยินดีเซ็นรับรองให้ ส่วนทางหัวหน้าฝ่ายมั่นคงจะตรวจสอบการเดินทางออกนอกพื้นที่ของกลุ่มผู้ยื่นดังกล่าวว่าได้อนุญาตตามระเบียบหรือไม่ 
 
ภารกิจ :
1. สร้างความเข้าใจผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 วรรค 2 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 กพ.2560 
2. สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงสิทธิ องค์กรเอกชน 
3. ชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และเรื่องการมอบอำนาจในการดำเนินการแทน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขี้นตามมาหลังจากดำเนินการตามกฎหมาย และแนวทางการป้องกัน
4. สอบถามความสมัครใจชาวบ้านเรื่องที่จะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกระจกเงาดำเนินการแทนในเรื่องการพิสูจน์สถานะบุคคล