ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทำงานของ SCPP II" 2 ก.พ.2559

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทำงานของ SCPP II" มีภารกิจหลาย ๆ ด้านที่ต้องดำเนินการตามแผนงานที่วางร่วมกัน การก้าวเดินของปี 2559 มีงานท้าทายหลายอย่างตามที่ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นรายงาน การดำเนินกิจกรรมในทุกยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และงานทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณผู้ร่วมงานเครือข่าย SCPP II ทุกองค์กร ทุกคน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Monday, February 15, 2016