ทวงสิทธิ์พลเมืองไทยที่หายไปของนิตยาและต๋าเหมย ตอนที่ 6