ด่วนที่สุด ที่ มท0309.1/ว4 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0309.1/ว4  ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 
เรื่อง การขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560