ด่วนที่สุด ที่มท 0309/ว3993 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ด่วนที่สุด ที่มท 0309/ว3993 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2559 

หนังสือสั่งการ