ฅนไร้รัฐ ในสภาวะวิกฤติ

Primary tabs

ความรุนแรงของพายุ  เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา  ก่อเกิดความเสียหายมากมาย   บ้านหลายหลังไม่อาจต้านแรงลม  เอนโอนล้มพัง  บางหลังกระเบื้องหลุดปลิว  นับหลายพื้นที่  บ้านกระแล  อ.พญาเม็งราย    เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ประสบภัย  มีผู้เสียชีวิต 1 รายจากเหตุการณ์ วาตภัยในครั้งนี้   ชาวบ้าน 2 ครอบครัวที่เป็นครอบครัวคนไร้รัฐได้รับความเสียหายทั้งหลัง     หลังพายุสงบบ้านหลายหลังพังเสียหาย  ชาวบ้านต่างพากันเตรียมเอกสารแจ้งความเสียหายต่อทางราชการ เพื่อของบช่วยเหลือ  ในขณะเดียวกันยังมีคนอีกกลุ่มในหมู่บ้านที่ไม่เข้าเงื่อนไขการช่วยเหลือของรัฐ เนื่องเพราะเป็น "คนไร้สัญชาติ"

 

ชุมชนบ้านกระแลเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติเข้าไปทำการสำรวจข้อมูลสถานะบุคคล  พื้นที่นี้มีหลายครัวเรือนที่ยังไร้สัญชาติ   จากการสำรวจข้อมูลบุคคลสามารถแบ่งชาวบ้านได้เป็น 2 กลุ่ม   คือ (1) กลุ่มชาวบ้านเจ้าของปัญหา  ประกอบด้วย  ผู้ที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน    (2)  ผู้ที่ยังไม่ได้รับการจัดทำทะเบียน     เมื่อเกิดความเสียหายคนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการเยียวยาให้ความช่วยเหลือ  เพราะพวกเขาหลายครอบครัวยังมิใช่คนไทย  ยังมิได้ถือสัญชาติไทย  หลายคนเป็นเพียงกลุ่มคนที่ถูกเคยสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมติ ค.ร.ม. 18 มกราคม 2548 แต่ไม่ได้รับการบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎร และกลุ่มที่ไม่เคยถูกสำรวจใด ๆ ซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่   

พวกเขาจะเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากใคร ?

นี่คือคำถามที่ยังไร้คำตอบ !!

 

อรกัญญา  สุขรัตน์

23 -5-2559