กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สิทธิการทำงานของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย”

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สิทธิการทำงานของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย” วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Tuesday, May 24, 2016