กิจกรรมติดตามการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล SCPP2 จ.แม่ฮ่องสอน


 
 
 
โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  เข้ากิจกรรม 
ณ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน  DCCN
กิจกรรมติดตามการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล SCPP 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน DCCN อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
Tuesday, August 15, 2017