กิจกรรมจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมฐานช้อมูล SCPP2 ณ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนพื้นที่สูง

กิจกรรมจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมฐานช้อมูล SCPP2 ณ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนพื้นที่สูง วันที่ 21 ส.ค. 2558
Friday, August 21, 2015