การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ซักซ้อมขั้นตอนการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองและการทะเบียนราษฎร" จังหวัด เชียงใหม่

 

Thursday, August 20, 2015