การขอคืนรายการทะเบียนราษฏรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกนายทะเบียนสั่งจำหน่าย

           หนังสือสั่งการสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง บอกแนวทางปฏิบัติการขอคืนรายการบุคคลของชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 0-89 ที่ถูกจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา :  Facebook : Surapong Kongchantuk