หนังสือสั่งการที่สั่่งให้ตรวจสอบหนังสือรับรองสถานที่เกิดหรือหนังสือรับรองการเกิดจากต่างสำนักทะเบียน

หน้า2

หนังสือสั่งการ